Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1962

Đền Hùng Vương – King Hùng Temple – Sài Gòn – 1962

VN – Năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho tu sửa và tái thiết Sở Thú. Đồng thời Temple Du Souvenir cũng được đổi thành Đền Thờ Hùng Vương. Sở Thú được đổi tên thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn.

EN – In 1956, Sài Gòn authority rebuilt the Zoo. At the same time Temple Du Souvenir was called King Hùng Temple and the Zoo became Sài Gòn Botanical Garden.

You might also like

Sài Gòn xưa - Hồ Con Rùa - Turtle Lake - Sài Gòn - 1969
Nha Trang xưa - Thôn nữ Việt Nam - Nha Trang - 1969
Đà Lạt xưa - Thác Prenn - Prenn waterfall - Đà Lạt - 1954
Đà Lạt xưa - Thác Gougah - Gougah waterfall - Đà Lạt - 1955
Sài Gòn xưa - Tam Tông Temple - Tam Tông Miếu - Sài Gòn - 1959
Nha Trang xưa - Kiến trúc nhà dài (mandapa) ở tháp Po Nagar - The stucture of mandapa (long house) in Po Nagar temple - Nha Trang - 1961
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option