Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1975

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1975

VN – Ban đầu dinh có tên là Dinh Norodom.
Từ 1871 đến 1887, dinh do Thống đốc Nam kỳ sử dụng nên gọi là Dinh Thống đốc.
Từ 1887 đến 1945, các toàn quyền Đông Dương sử dụng dinh thự này vừa để làm việc và vừa làm nơi ở nên dinh lại được gọi là Dinh Toàn quyền.
Tháng 9-1945, Dinh Norodom trở thành Dinh Cao ủy Pháp ở Việt Nam.
Sau năm 1954, Dinh Norodom được giao cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và được đổi tên thành Dinh Độc lập.
Từ 1975 đến nay, dinh có tên là Hội trường Thống Nhất.

You might also like

Đà Lạt xưa - Thác Cam Ly - Camly waterfall - Đà Lạt - 1955
Đà Lạt xưa - Thác Ankroët - Ankroët waterfall - Đà Lạt - 1950
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1957
Sài Gòn xưa - Tao Đàn Park - Công viên Tao Đàn - Sài Gòn - 1957
Nha Trang xưa - Fishing dock - Bến cá - Nha Trang - 1957
Góc Sáng - 1962
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option