Dinh Độc Lập, Sài Gòn, 1975

Dinh Độc Lập – Independence Palace – Sài Gòn – 1975

VN – Ban đầu dinh có tên là Dinh Norodom.
Từ 1871 đến 1887, dinh do Thống đốc Nam kỳ sử dụng nên gọi là Dinh Thống đốc.
Từ 1887 đến 1945, các toàn quyền Đông Dương sử dụng dinh thự này vừa để làm việc và vừa làm nơi ở nên dinh lại được gọi là Dinh Toàn quyền.
Tháng 9-1945, Dinh Norodom trở thành Dinh Cao ủy Pháp ở Việt Nam.
Sau năm 1954, Dinh Norodom được giao cho chính quyền Việt Nam Cộng Hòa và được đổi tên thành Dinh Độc lập.
Từ 1975 đến nay, dinh có tên là Hội trường Thống Nhất.

You might also like

Nha Trang xưa - Xe lửa qua Đại Lãnh - Nha Trang - 1960s
Đà Lạt xưa - Đường phố Đà Lạt - Đà Lạt streets - 1970
Đà Lạt xưa - Trường Lycée Yersin - Lycée Yersin school - Đà Lạt - 1957
Đà Lạt xưa - Thác Pongour hùng vĩ - The Impressive Pongour Waterfall - Đà Lạt - 1957
Sài Gòn xưa - Mống Bridge - Cầu Mống - Sài Gòn - 1959
Nha Trang xưa - Thích Ca Phật Đài - The statue of Shakya Buddha - Nha Trang - 1966
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option