Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam – National Bank of Vietnam – Sài Gòn – 1959

VN – Ngân hàng Đông Dương được thành lập ở Paris năm 1875, được độc quyền phát hành tiền giấy ở Nam Kỳ và các nước thuộc địa của Pháp. Đến năm 1880, phạm vi lưu hành tiền của Ngân hàng Đông Dương được mở rộng ra tới Bắc và Trung kỳ.
Ngân hàng Đông Dương chi nhành Sài Gòn được xây dựng năm 1930, tại vị trí chợ Sỏi theo thiết kế của Kiến trúc sư Félix Dumail.

EN – The Indochinese Bank (Banque de l’Indochine) was established in Paris in 1875 and enjoyed monopoly in issue of bank bills in Cochinchina and French colonies. Up to 1880, circalution of Indochinese Bank bills was extended to Annam and Tonkin.
Saigon Branch of the Indochinese Bank was built in 1930 at Sỏi Market according to the plan by Architect Félix Dumail.

You might also like

Sài Gòn xưa - Đền Hùng Vương - King Hùng Temple - Sài Gòn - 1960
Sài Gòn xưa - Đại lộ Lê Lợi - Lê Lợi Boulevard - Sài Gòn - 1969
Sài Gòn xưa - Thảo Cầm Viên - Zoo and Botanical Garden - Sài Gòn - 1969
Nha Trang xưa - The stucture of mandapa (long house) in Po Nagar temple - Kiến trúc nhà dài (mandapa) ở tháp Po Nagar - Nha Trang - 1961
Đà Lạt xưa - Hồ Xuân Hương và nhà Thủy Tạ - Xuân Hương lake and Thủy Tạ - Đà Lạt - 1950
Sài Gòn xưa - Trưng Nữ Vương Street and Tân Định Church - Đường Trưng Nữ Vương và nhà thờ Tân Định - Sài Gòn - 1957
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option