Ngân hàng Quốc gia Việt Nam

Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam – National Bank of Vietnam – Sài Gòn – 1959

VN – Ngân hàng Đông Dương được thành lập ở Paris năm 1875, được độc quyền phát hành tiền giấy ở Nam Kỳ và các nước thuộc địa của Pháp. Đến năm 1880, phạm vi lưu hành tiền của Ngân hàng Đông Dương được mở rộng ra tới Bắc và Trung kỳ.
Ngân hàng Đông Dương chi nhành Sài Gòn được xây dựng năm 1930, tại vị trí chợ Sỏi theo thiết kế của Kiến trúc sư Félix Dumail.

EN – The Indochinese Bank (Banque de l’Indochine) was established in Paris in 1875 and enjoyed monopoly in issue of bank bills in Cochinchina and French colonies. Up to 1880, circalution of Indochinese Bank bills was extended to Annam and Tonkin.
Saigon Branch of the Indochinese Bank was built in 1930 at Sỏi Market according to the plan by Architect Félix Dumail.

You might also like

Nha Trang xưa - Trường Nữ Trung học Nha Trang - 1965
Nha Trang xưa - Phơi lưới - Nha Trang - 1959
Nha Trang xưa - Cày ruộng - Ploughing - Nha Trang - 1963
Đà Lạt xưa - Thung lũng Tình yêu - Valley of Love - Đà Lạt - 1973
Ninh Thuận xưa - Tháp Po Klong Garai - Po Klong Garai Temple Towers - Ninh Thuận - 1962
Chùa Khmer - An Giang - 1980
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option