Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, 1957

Nhà thờ Đức Bà – Saigon Notre-Dame Cathedral Basilica – Sài Gòn – 1957

VN – Trước đây, trong công viên trước Nhà thờ Đức Bà có bức tượng Giám mục Bá Đa Lộc và Hoàng tử Cảnh, tượng được khánh thành ngày 10-3-1902, dưới thời Toàn quyền Paul Doumer. Năm 1948, khi Nhật đảo chính Pháp ở Đông Dương, bức tượng Giám mục Bá Đa Lộc bị hạ xuống và được đưa về Pháp. Bệ tượng vẫn để nguyên. Đến năm 1959, Nhà thờ Đức Bà được nâng lên hàng Vương cung Thánh đường, khi đó tượng Nữ vương Hòa bình được làm phép và đặt trên bệ đá trong công viên trước nhà thờ.

EN – Formerlyin the Cathedral yard, there were the statue of Pope Bá Đa Lộc and the statue of Prince Cảnh, which were inaugurated on March 10, 1902 in the Gonernor Paul Doumer’s time. In 1948, Japanese rebelled French in Indochina, the statue of Pope Bá Đa Lộc was put down and brought back to France. The stand was still there. In 1959 Notre Dame Cathedral was ranked up to Vương Cung Cathedral (Royal Cathedral), the statue of Basilica Mother was put on the stand.

You might also like

Đà Lạt xưa - Cầu Ông Đạo - Ông Đạo bridge - Đà Lạt - 1954
Đà Lạt xưa - Hồ Than Thở - Lake of Sighs - Đà Lạt - 1960
Đà Lạt xưa - Thác Cam Ly - Camly waterfall - Đà Lạt - 1950
Đà Lạt xưa - Thác Gougah - Gougah waterfall - Đà Lạt - 1955
Sài Gòn xưa - Independence Palace - Dinh Độc Lập - Sài Gòn - 1957
Nha Trang xưa - Làng quê - Countryside sight - Nha Trang -1967
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option