Viện Bảo Tàng, Sài Gòn, 1965

Viện Bảo tàng – The National Museum – Sài Gòn – 1965

VN – Đến năm 1956, chính phủ Việt Nam Cộng Hòa cho tu sửa và tái thiết Sở Thú. Đồng thời Viện Bảo tàng Blanchard De La Brosse được đổi tên thành Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn, trưng bày mỹ thuật của Việt Nam, Chăm, Khmer, Nhật Bản, các sắc tộc thiểu số… Sở Thú được đổi tên thành Thảo Cầm Viên Sài Gòn. Trong những năm 1970, phía sau tòa nhà chính của Viện Bảo tàng Quốc gia Sài Gòn có xây thêm một dãy nhà hình chữ U do KTS Nguyễn Bá Lăng thiết kế.

EN – In 1956, Sài Gòn authority rebuilt the Zoo. At the same time Museum Blanchard De La Brosse was called Sài Gòn National Museum, which exhibited Vietnamese, Champa, Khmer, Japanese and minor ethnics art. The Zoo changed the name to Sài Gòn Botanical Garden. In the 1970s a U-shaped construction was built behind the main building of Sài Gòn National Museum, designed by architect Nguyễn Bá Lăng.

You might also like

Sài Gòn xưa - Tòa Đô Chính - The Town Hall - Sài Gòn - 1966
Sài Gòn xưa - Đường phố Sài Gòn - Sài Gòn streets - 1967
Sài Gòn xưa - Cầu trong Thảo Cầm Viên - The bridge in The Botanical Garden - Sài Gòn - 1961
Nha Trang xưa - Xe lửa qua Đại Lãnh - Nha Trang - 1960s
Đà Lạt xưa - Đập Ankroët - Ankroët dam - Đà Lạt - 1961
Sài Gòn xưa - Zoo and Botanical Garden - Thảo Cầm Viên - Sài Gòn - 1963
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option