Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1957

Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương – The National Museum and King Hùng Temple – Sài Gòn – 1957

VN – Ngày 28-11-1927, Thống đốc Nam kỳ đã ký Nghị định thành lập Bảo tàng Blanchard de la Brosse (còn gọi là Bảo tàng Hội Nghiên cứu Đông Dương) đặt dưới quyền trực tiếp của chính quyền Nam kỳ, và thuộc quyền kiểm soát khoa học của Viện Viễn Đông Bác Cổ.

EN – On 28-11-1927,Governor of Cochinchina signed a decision to establish Musée Blanchard de la Brosse (Blanchard de la Brosse Museum), or Musée de Société des Etudes Indochinoises (Museum of the Society of Indochinese Studies) directly responsible to the Cochinchinese government and scientifically responsible to École française d’Extrême-Orient (French School of the Far East).

You might also like

Vũng Tàu xưa - Vũng Tàu - 1982
Đà Lạt xưa - Ánh bình minh - The dawn - Đà Lạt - 1955
Đà Lạt xưa - Thác Cam Ly - Camly waterfall - Đà Lạt - 1955
Sài Gòn xưa - The National Museum - Viện Bảo tàng - Sài Gòn - 1961
Sài Gòn xưa - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Sài Gòn - 1960
Nha Trang xưa - Hòn Chồng (A natural stone setting) - Nha Trang - 1965
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option