Viện Bảo tàng, Sài Gòn, 1957

Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương – The National Museum and King Hùng Temple – Sài Gòn – 1957

VN – Ngày 28-11-1927, Thống đốc Nam kỳ đã ký Nghị định thành lập Bảo tàng Blanchard de la Brosse (còn gọi là Bảo tàng Hội Nghiên cứu Đông Dương) đặt dưới quyền trực tiếp của chính quyền Nam kỳ, và thuộc quyền kiểm soát khoa học của Viện Viễn Đông Bác Cổ.

EN – On 28-11-1927,Governor of Cochinchina signed a decision to establish Musée Blanchard de la Brosse (Blanchard de la Brosse Museum), or Musée de Société des Etudes Indochinoises (Museum of the Society of Indochinese Studies) directly responsible to the Cochinchinese government and scientifically responsible to École française d’Extrême-Orient (French School of the Far East).

You might also like

Sài Gòn xưa - Đường Tự Do (đường Đồng Khởi ngày nay) - Tự Do Street (Đồng Khởi street now) - Sài Gòn - 1960
Đà Lạt xưa - Viện đại học Đà Lạt - University of Dalat - 1963
Đà Lạt xưa - Thác Liên Khàng - Liên Khàng waterfall - Đà Lạt - 1957
Sài Gòn xưa - General Lê Văn Duyệt mausoleum - Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt - Sài Gòn - 1965
Vũng Tàu xưa - Cửa Tây chợ Vũng Tàu - West Gate of Vũng Tàu Market - 1962
Nối Nghiệp - 1968
Login

Please log in with an ArtCorner.vn account.

Forgot your password?

or

Create an account
Search
Photo and Frame Option