parallax background

Công trường Lam Sơn, Sài Gòn, 1965