parallax background

Đại lộ Nguyễn Huệ nhìn từ khách sạn Rex, Sài Gòn, 1961