parallax background

Đại lộ Tổng Đốc Phương, Sài Gòn, 1960s