parallax background

Đường Lê Lợi, trụ sở Quốc Hội và Khu tứ giác Eden, Sài Gòn, 1959