parallax background

Hội trường Diên Hồng, Sài Gòn, 1961