parallax background

Khách sạn Majestic, Sài Gòn, 1967