parallax background

Lăng Tả quân Lê Văn Duyệt, Sài Gòn, 1968