parallax background

Ngân hàng Quốc Gia Việt Nam, Sài Gòn, 1959