parallax background

Vận Động Trường Cộng Hòa, Sài Gòn, 1961