TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

CÔNG
KHỐ PHIẾU


 
Tên bộ tem:Công khố phiếu
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):35 đồng
Ngày phát hành:10/07/1972
 
1972-07-10-a-A136-tem-vnch-cong-kho-phieu
Scott:431
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1972-07-10-b-A136-tem-vnch-cong-kho-phieu
Scott:432
Giá mặt (VNĐ):25 đồng

Login

Lost your password?