parallax background

Bảo tháp Trưởng lão Giác An – Tịnh xá Ngọc Tòng, Nha Trang, 1973