parallax background

Sông Dinh và cầu Đạo Long, Ninh Thuận, 1960