parallax background

Bùng binh giao lộ Lê Lợi-Nguyễn Huệ, Sài Gòn, 1961