parallax background

Bưu điện Trung tâm Sài Gòn, 1960s