parallax background

Công trường Quốc tế, Sài Gòn, 1969