parallax background

Đại lộ Nguyễn Huệ, Sài Gòn, 1959