parallax background

Khu tứ giác Eden, Sài Gòn, 1960