parallax background

Trụ sở Quốc hội và Công trường Lam Sơn, Sài Gòn, 1968