CẦU ÔNG ĐẠO
ÔNG ĐẠO BRIDGE
ĐÀ LẠT - 1954 .
 

VN - Hồ Lớn (Grand Lac) đã được thành hình một phần vào năm 1919 khi đắp xong đập thứ nhất. Hồ được mở rộng vào năm 1923 sau khi đắp đập thứ hai. Đến tháng 3-1932, bão lớn đã phá hủy hai đập trên. Từ năm 1934 đến 1935, kỹ sư Trần Ðăng Khoa cho xây một đập lớn bằng đá phía dưới hai đập trước kia và đã tạo thành hồ Xuân Hương như ngày nay.
Do đập, cũng là cầu, gần nhà của viên quản đạo thời ấy là ông Phạm Khắc Hòe nên người dân gọi là Cầu Ông Đạo. Trong hình, nhà ông quản đạo vẫn còn.


EN - The Great Lake (called Grand Lac in French) was made up in 1919 after the building of the first dam. The lake was enlarged in 1923 after the building of the second dam. In March 1932, a strong storm knocked down the two dams. From 1934 and 1935, Engineer Trần Ðăng Khoa built a big dam of stone and Xuân Hương Lake was accomplished.
The dam, which was also a bridge was built near the house of The Head of a religious society, Mr. Phạm Khắc Hòe, so people called it Ông Đạo bridge (Ông means Sir, Đạo means Religion). In the picture, the house of that man still exists.


 
CẦU ÔNG ĐẠO
icon-clock-3
1954
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?