parallax background

Nhà Gỗ Trong Rừng Thông, 1968