CHIỀU TÀ TRÊN HỒ
SUNSET ON THE LAKE
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Năm 1923, khi Hồ Lớn (Grand Lac, nay là hồ Xuân Hương) được xây dựng, Ðà Lạt đã thành lập một câu lạc bộ thuyền buồm và thuyền đua (rowing). Khi người Pháp về nước, câu lạc bộ này vẫn tồn tại cho đến năm 1975.


EN - In 1923, when The Great Lake (called Grand Lac in French, Hồ Xuân Hương in Vietnamese) was built, Đà Lạt started a sailing and rowing club. When the French left, this club still existed till 1975.


 
CHIỀU TÀ TRÊN HỒ
icon-clock-3
1957
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?