ĐƯỜNG VÀO
LĂNG LONG MỸ
QUẬN CÔNG
NGUYỄN HỮU HÀO
ĐÀ LẠT - 1957 .
 

VN - Lăng Nguyễn Hữu Hào là nơi chôn cất và thờ Đức Long Mỹ Quận công Nguyễn Hữu Hào - cha của Nam Phương Hoàng Hậu - tọa lạc tại ngọn đồi ở phía Tây Nam thành phố Đà Lạt và được xây vào cuối năm 1939. Đường lên lăng gọi là nhất chánh đạo (con đường duy nhất lên lăng) gồm 36 bậc, cứ cách 9 -13 bậc có một chiếu nghỉ. Trên lăng có một khoảng sân tế rộng và một cái đỉnh lớn. Thành lan can bao bọc sân tế với mái mộ xây bằng đá rửa, đúc bê tông hình tán xòe, mái lợp ngói xanh.


EN - Nguyễn Hữu Hào mausoleum was the burial place of Duke Nguyễn Hữu Hào - Nam Phương Queen's father. It was located on a hill in the Southwest of Đà Lạt. It was built in late 1939. The road led to the mausoleum was called UNIQUE WAY (there was only one way), which consisted of 36 steps and at intervals of 9 to 13 steps there was rugs to sit on to rest. In the large yard there was a large place for praying, and a big temple. The fence which surrounded the mausoleum was built by granit, designed like a great open leaf, with green tiled roof.


 
ĐƯỜNG VÀO LĂNG NGUYỄN HỮU HÀO
icon-clock-3
1957
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?