parallax background

Một Gia Đình Người Dân Tộc Bản Địa ở Đà Lạt, 1952