MỘT GIA ĐÌNH
NGƯỜI DÂN TỘC
BẢN ĐỊA
Ở ĐÀ LẠT
A FAMILY OF
THE ETHNIC PEOPLE
IN ĐÀ LẠT
1952 .
 

VN - Nhiều nhà dân tộc học cho rằng nguồn gốc tên Đà Lạt là "Đạ Lạch" phát âm theo tiếng dân tộc thiểu số Nam Tây Nguyên. "Đạ" là nước, "Lạch" là tên của bộ tộc Lạch, có nghĩa là nước của người Lạch, sau đó do quá trình "Việt hóa" đã biến âm thành Đà Lạt.


EN - Many researchers of ethnology considered that the name of Đà Lạt has its origin from the language of the minorities in the South Midlands "Đạ Lạch". "Đạ" means water, "Lạch" is the name of the tribe (Lat), so the whole name means "the water of the Lat", then it is transformed into Đà Lạt.


 
NGƯỜI DÂN TỘC BẢN ĐỊA Ở ĐÀ LẠT
icon-clock-3
1952
icon-pin
Đà Lạt
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?