parallax background

“Dẫn thủy nhập điền” bằng guồng đạp nước, 1957