parallax background

Giao lộ Đồng Khánh – Ngô Quyền, Sài Gòn, 1959