parallax background

Nhà thờ Đức Bà, Sài Gòn, 1961