TAM TÔNG MIẾU
TAM TÔNG TEMPLE
SÀI GÒN - 1959 .
 

VN - Đầu những năm 1920, một nhóm người ở Sài Gòn đã tập trung, cùng nghiên cứu và sáng lập một tôn giáo mới lấy tên là Minh Lý đạo. Để có nơi thờ các đấng thiêng liêng, các vị chức sắc Minh Lý đạo tiến hành xây dựng chùa. Ngày 9-9-1926, chùa được khởi công xây dựng, đến ngày 2-2-1927 thì chùa Tam Tông miếu hoàn thành. Chùa đã qua hai đợt sửa chữa, trùng tu vào các năm 1941 và năm 1957.


EN - In the early of the 1920s, some Sài Gòn people joined, studied and created a new denomination called Minh Lý denomination. To have alsace to worship they built a temple. On September 9, 1926 the temple was started and it was accomplished on February 2, 1927. The temple was repaired and embellished twice in 1941 and 1957.


 
TAM TÔNG MIẾU
icon-clock-3
1959
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?