VIỆN BẢO TÀNG
THE NATIONAL MUSEUM
SÀI GÒN - 1957 .
 

VN - Ngày 14-6-1954, Bảo tàng được chính phủ Sài Gòn sử dụng và đến 1956 đổi tên thành Viện Bảo tàng Quốc gia. Sau 1975, Bảo tàng được đổi tên là Bảo tàng Lịch sử TP.HCM. Sau đổi lại là Bảo tàng Lịch sử Việt Nam - TP.HCM cho đến nay.


EN - On June 14, 1954 Sài Gòn authority started the museum and in 1956 they called it National Museum. Then after 1975 it was called HCM City Historical Museum. Later it had the name of Việt Nam Historical Museum in HCM City.


 
VIỆN BẢO TÀNG
icon-clock-3
1957
icon-pin
Sài Gòn
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?