parallax background

Viện Bảo tàng và Đền Hùng Vương, Sài Gòn, 1959