TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1953 .

HÀNG KHÔNG
BƯU CHÍNH:
VIỆT NAM
TUNG CÁNH
(phát hành kỳ 2)


 
Tên bộ tem:Hàng không bưu chính: Việt Nam tung cánh (Phát hành kỳ 2)
Loại tem:Máy bay
Số mẫu:1
Tổng giá mặt tem (VNĐ):4 đồng
Ngày phát hành:24/11/1953
Phương pháp in:Ống đồng 2 màu
Loại giấy:Tráng keo mặt sau
Nơi in:H.V. PARIS
 
1953-11-24-tem-vnch-hang-khong-buu-chinh-viet-nam-tung-canh
Scott:C2
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Họa sĩ thiết kế:L.D. KHAI

Login

Lost your password?