TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1956 .

TỔNG THỐNG
NGÔ ĐÌNH DIỆM
(phát hành kỳ 2)


 
Tên bộ tem:Tổng thống Ngô Đình Diệm (phát hành kỳ II)
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:7
Tổng giá mặt tem (VNĐ):136 đồng 50 xu
Ngày phát hành:09/11/1956
Phương pháp in:Khắc thép một mầu
Loại giấy:Tiêu chuẩn có keo
Nơi in:Nhà in Bộ Tài Chánh Nhật Đông Kinh
 
1956-11-09-a-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:39
Giá mặt (VNĐ): 20 xu
Kích thước (mm):25 x 36
1956-11-09-b-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:40
Giá mặt (VNĐ): 30 xu
Kích thước (mm):25 x 36
1956-11-09-c-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:42
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
1956-11-09-d-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:46
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
1956-11-09-e-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:47
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
1956-11-09-f-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:48
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):25 x 36
1956-11-09-g-A11-tem-vnch-tong-thong-ngo-dinh-diem
Scott:50
Giá mặt (VNĐ):100 đồng
Kích thước (mm):25 x 36

Login

Lost your password?