TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1969 .

BƯU CỤC
LƯU ĐỘNG
ĐẦU TIÊN


 
Tên bộ tem:Bưu cục lưu động đầu tiên
Loại tem:Thông thường
Số mẫu:4
Tổng giá mặt tem (VNĐ):28 đồng
Ngày phát hành:10/07/1969
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1969-07-10-a-A105-tem-vnch-buu-cuc-luu-dong-dau-tien
Scott:351
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Thị Tuyết
1969-07-10-b-A105-tem-vnch-buu-cuc-luu-dong-dau-tien
Scott:352
Giá mặt (VNĐ):3 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Minh Hoàng
1969-07-10-c-A105-tem-vnch-buu-cuc-luu-dong-dau-tien
Scott:353
Giá mặt (VNĐ):4 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Thị Tuyết
1969-07-10-d-A105-tem-vnch-buu-cuc-luu-dong-dau-tien
Scott:354
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri

Login

Lost your password?