TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1969 .

DÂN CHỦ
PHÁP TRỊ


 
Tên bộ tem:Dân chủ pháp trị
Loại tem:Kỷ niệm
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):21 đồng
Ngày phát hành:09/06/1969
Phương pháp in:Ống đồng nhiều màu
Loại giấy:Giấy không tráng keo mặt sau
Nơi in:Nhà in tem thư Nhật Bản Đông Kinh
Địa danh trên dấu:Sài Gòn
 
1969-06-09-a-A103-tem-vnch-dan-chu-va-phap-tri
Scott:349
Giá mặt (VNĐ):1 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Hồ Vũ Nam
1969-06-09-b-A103-tem-vnch-dan-chu-va-phap-tri
Scott:350
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
Kích thước (mm):36 x 25,5
Họa sĩ thiết kế:Nguyễn Văn Ri

Login

Lost your password?