TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

20 NĂM
PHÁT TRIỂN
HÀNG KHÔNG
VIỆT NAM
1951-1971


 
Tên bộ tem:20 năm phát triển hàng không Việt Nam 1951-1971
Số mẫu:8
Tổng giá mặt tem (VNĐ):140 đồng
Ngày phát hành:18/04/1972
 
1972-04-18-a-A133-tem-vnch-20-nam-phat-trien-hang-khong-viet-nam-1951-1971-da-lat

Đà Lạt

Scott:417
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1972-04-18-b-A133-tem-vnch-20-nam-phat-trien-hang-khong-viet-nam-1951-1971-ha-tien

Hà Tiên

Scott:418
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1972-04-18-c-A133-tem-vnch-20-nam-phat-trien-hang-khong-viet-nam-1951-1971-hue

Huế

Scott:419
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1972-04-18-d-A133-tem-vnch-20-nam-phat-trien-hang-khong-viet-nam-1951-1971-sai-gon

Sài Gòn

Scott:420
Giá mặt (VNĐ):10 đồng
1972-04-18-e-A133-tem-vnch-20-nam-phat-trien-hang-khong-viet-nam-1951-1971-da-lat

Đà Lạt

Scott:421
Giá mặt (VNĐ):25 đồng
1972-04-18-f-A133-tem-vnch-20-nam-phat-trien-hang-khong-viet-nam-1951-1971-ha-tien

Hà Tiên

Scott:422
Giá mặt (VNĐ):25 đồng
1972-04-18-g-A133-tem-vnch-20-nam-phat-trien-hang-khong-viet-nam-1951-1971-hue

Huế

Scott:423
Giá mặt (VNĐ):25 đồng
1972-04-18-h-A133-tem-vnch-20-nam-phat-trien-hang-khong-viet-nam-1951-1971-sai-gon

Sài Gòn

Scott:424
Giá mặt (VNĐ):25 đồng

Login

Lost your password?