TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

BÌNH LONG
ANH DŨNG


 
Tên bộ tem:Bình Long anh dũng
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):15 đồng
Ngày phát hành:25/11/1972
 
1972-11-25-a-A139-tem-vnch-long-binh-anh-hung
Scott:439
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
1972-11-25-a-A140-tem-vnch-long-binh-anh-hung
Scott:440
Giá mặt (VNĐ):10 đồng

Login

Lost your password?