TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1972 .

CỤ ĐỒ NHO


 
Tên bộ tem:Cụ đồ nho
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):75 đồng
Ngày phát hành:05/05/1972
 
1972-05-05-a-A134-tem-vnch-cu-do-nho
Scott:425
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
1972-05-05-b-A134-tem-vnch-cu-do-nho
Scott:426
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
1972-05-05-c-A134-tem-vnch-cu-do-nho
Scott:427
Giá mặt (VNĐ):50 đồng

Login

Lost your password?