TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1974 .

CÔ LÁI ĐÒ


 
Tên bộ tem:Cô lái đò
Số mẫu:2
Tổng giá mặt tem (VNĐ):15 đồng
Ngày phát hành:13/01/1974
 
1974-01-13-a-A155-tem-vnch-co-lai-do
Scott:466
Giá mặt (VNĐ):5 đồng
1974-01-13-b-A155-tem-vnch-co-lai-do
Scott:467
Giá mặt (VNĐ):10 đồng

Login

Lost your password?