TEM
VIỆT NAM CỘNG HÒA
- 1974 .

KỶ NIỆM
ĐỆ BÁCH CHU NIÊN
LIÊN HIỆP
BƯU CHÍNH
QUỐC TẾ


 
Tên bộ tem:Kỷ niệm đệ bách chu niên liên hiệp bưu chính quốc tế
Số mẫu:3
Tổng giá mặt tem (VNĐ):350 đồng
Ngày phát hành:09/10/1974
 
1974-10-09-a-A172-tem-vnch-ky-niem-de-bach-chu-nien-lien-hiep-buu-chinh-quoc-te
Scott:493
Giá mặt (VNĐ):20 đồng
1974-10-09-b-A172-tem-vnch-ky-niem-de-bach-chu-nien-lien-hiep-buu-chinh-quoc-te
Scott:494
Giá mặt (VNĐ):30 đồng
1974-10-09-c-A173-tem-vnch-ky-niem-de-bach-chu-nien-lien-hiep-buu-chinh-quoc-te
Scott:495
Giá mặt (VNĐ):300 đồng

Login

Lost your password?