ĐẠI KHÁCH SẠN
NHA TRANG
GRAND HOTEL
NHA TRANG - 1962 .
 

VN - Grand Hotel trên Avenue de la Plage (về sau đổi tên là đường Duy Tân, và nay là đường Trần Phú) là một trong những khách sạn xưa nhất Nha Trang còn lại cho đến ngày nay. Khách sạn được xây vào cuối thập niên 1920. Có thời gian khách sạn được đổi tên là Đại Khách Sạn Nha Trang.


EN - Grand Hotel was on Avenue de la Plage (then called Duy Tân boulevard, now called Trần Phú street) was one of the oldest hotels in Nha Trang and it still exists. It was built in the late 1920s. Once it was named The Grand Hotel of Nha Trang.


 
ĐẠI KHÁCH SẠN NHA TRANG
icon-clock-3
1962
icon-pin
Nha Trang
icon-camera
Nguyễn Bá Mậu

Login

Lost your password?