parallax background

Hải Học Viện, Nha Trang, 1961