parallax background

Quang cảnh lúc thuyền về, Nha Trang, 1955