parallax background

Trường Nữ Trung học Nha Trang, 1965