parallax background

Tượng Phật Quan Âm ở đèo Rù Rì, Nha Trang, 1969