parallax background

Bình minh trên biển Vũng Tàu, 1982